1. Algemeen

Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad is opgericht voor kinderen en hun ouders door Astrid Kamsteeg-Peters, gevestigd aan de Anemoon 4 te Heerlen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 000045112967.
De praktijk is een nevenvestiging van KEAC Parkstad BV. Zoals alle gezondheidsinstellingen in Nederland zijn wij aangesloten bij MediCas BV Incassobureau.
Onze betalingsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, vindt u hier.

2. Van toepassing zijnde

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge of schriftelijke diensten, leveringen of behandelovereenkomsten  van KJTP en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.
Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

3. Coaching/begeleiding van kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor, dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Indien beide ouders akkoord gaan en hun schriftelijke toestemming hebben gegeven, kan een traject (behandeling dan wel begeleiding) van start gaan.

4. Privacy

Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleiding, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger en/of aan het kind zelf. Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad streeft er naar informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen aan derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken conform de wettelijke meldcode Veilig Thuis.

5. Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding van Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te kunnen garanderen. Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad is nooit aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad.

Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad.

De therapeut kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor wat er buiten de sessies gebeurt.

Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad u altijd aan eerst contact op te nemen met uw huisarts.

6. Regels rondom een afspraak

Er is een wachtruimte beschikbaar binnen de praktijk, dit betekent dat u als ouder/verzorger tijdens het consult op uw kind kunt wachten. Dit is uiteraard vrijblijvend. Mocht u ervoor kiezen om niet te blijven wachten, dan dient u telefonisch bereikbaar te zijn.
Er wordt met u een tijdstip afgesproken wanneer u uw kind weer kunt ophalen.

Aan het einde van een consult zal ik kort met u bespreken waaraan uw kind en ik samen hebben gewerkt, echter uitsluitend met de goedkeuring van het kind zelf.

Tijdens een tussentijds- en/of eindgesprek worden de vorderingen en eventueel het vervolg van de begeleiding besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of een andere soort hulpverlening.

Klachtenregeling Wkkgz:
Goede zorg vindt iedereen belangrijk. Toch gaat er helaas wel eens iets mis tussen cliënt en zorgverlener. Wanneer u als cliënt niet tevreden bent over de zorg die u ontvangt, kunt u dit kenbaar maken. In de wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is vastgelegd hoe uw klacht behandeld wordt. We raden u aan om eerst in gesprek te gaan met de zorgverlener en/of klachtenfunctionaris, deze moet immers weten waarmee u het niet eens bent. Mocht u er met de zorgverlener niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging.

Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad is aangesloten bij de NFG. Wij verwijzen u voor de Wkkgz-klachtenregeling naar de Stichting CAMCoop.

7. Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van de ouders van het kind, kan de therapeut school of andere locatie(s) voor observatie bezoeken. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Aan het einde van het traject krijgen ouders en/of cliënt een schriftelijk verslag toegestuurd. Dit verslag wordt door de therapeut van Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad gemaakt.

8. Tarieven

De tarieven staan op de website van Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad onder de knop ‘Tarieven’ of zijn op te vragen bij uw behandelaar.

Een tariefwijziging wordt minimaal één maand van tevoren via de website aangekondigd.

9. Facturering

De consulten van Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad worden gefactureerd door KEAC Parkstad bv.

Indien aan het einde van het consult niet aan de betalingsverplichting kan worden voldaan, dient de ouder/verzorger er voor te zorgen dat het bedrag binnen 15 dagen na de factuurdatum wordt overgemaakt naar rekeningnummer van KEAC Parkstad te Kerkrade.
Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad een betalingsherinnering sturen. Indien dan niet per omgaande wordt betaald is Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad gerechtigd om administratiekosten (3, – euro) in rekening te brengen. Vanaf dat moment wordt ook 0,65 % rente per maand in rekening gebracht. Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad is dan genoodzaakt de openstaande vorderingen uit handen te geven aan MediCas. De kosten die hieraan verbonden zijn (40, – euro)komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

10. Verhindering

Het bij verhindering annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak. Bij het niet nakomen van een afspraak wordt het gehele tarief doorberekend als no-show.

Tijdig afzeggen of verzetten van uw afspraak kan uitsluitend telefonisch.

U kunt bellen naar: 045-5411232 b.g.g. 045-5439240.